Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.
06 Jul 2022 Обществено обсъждане | Comments Off

Обществено обсъждане на Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР

Обществено обсъждане на Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  от ПРСР

Прочетете повече ...

01 Jul 2022 Обществено обсъждане | Comments Off

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.5„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.5„ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Прочетете повече ...

25 May 2022 Новини | Comments Off

30 години ЛИДЕР в ЕС

30 години ЛИДЕР в ЕС

Екипът на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе взе участие в международна конференция и изложение „30 години ЛИДЕР в ЕС“, организирана от Министерство на земеделието в периода 10 – 12 май. Официалното откриване на събитието бе на 10 май 2022 година. Над 400 участници се включиха в конференцията, като сред тях бяха министърът на земеделието […]

Прочетете повече ...

18 May 2022 Новини | Comments Off

НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА Номер: BG06RDNP001-19.206 на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА  Номер: BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

На 16.05.2022 година е получено писмо за оттегляне на проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Направено е ново класиране на проектните предложения преминали етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Резултатите са публикувани на 17.05.2022 година. Прилагаме списък на одобрените проектни […]

Прочетете повече ...

09 May 2022 Новини | Comments Off

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 28.04.2022г., Управителният съвет  свиква заседание на Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 10.06.2022 г., от 09.30 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в гр.Чепеларе, ул. […]

Прочетете повече ...