Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Регистър на приети проекти към СВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе

База данни

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

 

 


Подмярка по СВОМРРег.№ на проектното предложение в ИСУН 2020Наименование на проектаКандидатЕтап на изпълнениеСубсидия
1Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0001
дата и час на регистрация : 27.11.2018 09:08
Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област ПловдивОбщина ЛъкиДоговор BG06RDNP001-19.091-0001-C01 от 05.05.2020 година

213 504,65-одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“
ИЗПЪЛНЕН
2Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0002
дата и час на регистрация : 30.11.2018 13:15
Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област СмолянОбщина Баните242 948,00
одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“

232 583,85
3


Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0003
дата и час на регистрация : 30.11.2018 14:49
Рехабилитация на улица "Никола Чичовски", от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. ЧепелареОбщина Чепеларе206 992,24 одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“

ИЗПЪЛНЕН!!!
179 899,95
4.Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:03.06-28.07.2019
BG06RDNP001-19.198-0001
дата и час на регистрация : 25.07.2019 12:56
Закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. СмолянГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЧИФЛИКА"
(ЕИК: 120526238)
Договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01 от 08.07.2020 годинаОдобрени разходи- 119 745,00лв.
59 872,50
одобрена субсидия от ДФ “Земеделие“

ИЗПЪЛНЕН
5.Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”
Прием:15.07.-15.10.2019
BG06RDNP001-19.211-0001
дата и час на регистрация : 11.10.2019 11:02
Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област СмолянОбщина БанитеДоговор № BG06RDNP001-19.211-0001-C01 от 29.06.2020 година46576,60
6.Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:04.10-17.11.2019
BG06RDNP001-19.198-0002
дата и час на регистрация : 11.11.2019 17:59
Преоборудване на цех за дървопреработване в УПИ V-4, кв. 2 по плана на гр. Чепеларе, общ. ЧепелареЙола ЕООД, гр.ЧепелареДоговор № BG06RDNP001-19.198-0002-C01 от 01.09.2020 година

РЕШЕНИЕ № BG06RDNP001-19.198-0002-C01/04/01 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
50% от 390 182,00лв
или 195 091,05лв -
одобрена субсидия от КППП
ПРЕКРАТЕН
7.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0001
дата и час на регистрация : 31.12.2019 10:28
"Обновяване на съществуваща хибридна влакнесто-оптична и коаксиална разпределителна система за пренос на данни, радио и телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали, чрез доставка и монтаж на иновативна оптична ПОН мрежа от ново поколение в гр. Чепеларе.“
АСТРА ЕООД
ЕИК 120500551
Договор № BG06RDNP001-19.206-0001-C01 от 17.02.2023г.
75 % от 206 128, 50 лв
или 154 596,38лв
заявена субсидия В процес на изпълнение!
8.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0002
дата и час на регистрация : 28.01.2020 22:29
Център за рехабилитация, възстановяване, диагностика и терапия на възрастни - ЕКОТУР ЧМ"ЕКОТУР ЧМ" ООД
ЕИК 160058284
Отпаднал на етап ОАСД75 % от 391 160,00 лв
или 293 370,00 лв
заявена субсидия
9.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0003
дата и час на регистрация : 29.01.2020 22:54
"Закупуване на оборудване за развитие на здравни услуги в Медицински Център в гр. Чепеларе, община Чепеларе , област Смолян ""Медицински Център Канеа" ООД
ЕИК 205858599
Договор № BG06RDNP001-19.206-0003-C01 от 10.03.2023г.
75 % от 120 910,00 лв
или
90 682,50 лв
заявена субсидия
В процес на изпълнение!
10.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0004
дата и час на регистрация : 31.01.2020 15:01
Изграждане и оборудване на център за настаняване на възрастни хораМ-ГРУП КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
ЕИК 201715721
Отпаднал на етап ОАСД
75 % от 387 262,74 лв
или
290 447,05 лв
заявена субсидия
11.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0005
дата и час на регистрация : 31.01.2020 16:47
Преустройство на сграда за цех за кашони и закупуване на машини в село Хвойна, община ЧепелареЕКО ПЕЛЕТ ЕООД
ЕИК 203609040
ОТТЕГЛЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ!75 % от 373 010,94 лв
или
279 758,21 лв
заявена субсидия
12.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0006
дата и час на регистрация : 31.01.2020 17:25
Закупуване на оборудване за съществуващ пункт за годишни технически прегледи, изграждане на площадка и монтиране на контейнер за мобилен офис в село Баните, област СмолянВАЛТЕМ-КОМЕРС ЕООД
ЕИК 120068547
Договор № BG06RDNP001-19.206-0006-C01 от 10.03.2023г.
75 % от 65 691,97 лв
или
49 268,98 лв
заявена субсидия
ИЗПЪЛНЕН
13.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0007
дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:17
Подобряване на конкурентоспособността на СКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, чрез въвеждане на нов производствен процесСки Мениджмънт ЕООД
ЕИК 200045951
Отпаднал на етап ОАСД
75 % от 132 300,00 лв
или
99 225,00 лв
заявена субсидия
14.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0008
дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:19
Разнообразяване услугите на СТМ "Труд и безопасност" ЕООДТРУД И БЕЗОПАСНОСТ ЕООД
ЕИК 202664938
Договор № BG06RDNP001-19.206-0008-C01 от 02.03.2022 година75 % от
189 900,00 лв
или
142 425,00 лв
заявена субсидия

ИЗПЪЛНЕН
15.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0009
дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:30
Инвестиции в оборудване за строителна фирма "БВР Груп" ЕООД„БВР Груп“ ЕООД
ЕИК 205973338
Оценка от КППП- Протокол от 06.04.2020г.
Договор № BG06RDNP001-19.206-0009-C01 от 24.04.2023 година

75 % от 281 555,00 лв
или
211 166,93 лв
заявена субсидия
В процес на изпълнение!
16.Подмярка 7.6„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
Прием:12.02.2020-23.03.2020г.
BG06RDNP001-19.287-0001
дата и час на регистрация : 17.02.2020 13:47
«Погледни в миналото, запази за бъдещето»Община ЛъкиДоговор № BG06RDNP001-19.287-0001-C01 от 03.02.2022 година100 % от 24 273,00лв или
24 273,00лв
заявена субсидия

ИЗПЪЛНЕН
17.Подмярка 7.6„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
Прием:12.02.2020-23.03.2020г.

BG06RDNP001-19.287-0002
дата и час на регистрация : 23.03.2020 16:06
„Да съхраним традициите в Община Чепеларе“Община ЧепелареДоговор № BG06RDNP001-19.287-0002-C01 от 16.04.2021 година100 %
одобрена субсидия или 24 340,00 от ДФ „Земеделие“

ИЗПЪЛНЕН
18.Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:18.11-20.12.2020
BG06RDNP001-19.469-0001
дата и час на регистрация : 18.12.2020 08:48
„Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, община Лъки”Община ЛъкиДоговор № BG06RDNP001-19.469-0001-C01 от 12.10.2021 година100 %
Одобрена субсидия или 135 221,34
От ДФ“Земеделие“

ИЗПЪЛНЕН
19.Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Прием:12.08 -20.01.2021
Прием:12.08 -20.01.2021
BG06RDNP001-19.366-0001
дата и час на регистрация : 29.12.2020 16:46
Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станцияКооперация ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЧИЛ ТЕПЕ - 97"Договор № BG06RDNP001-19.366-0001-C01 от 04.01.2022 година100 %
Одобрена субсидия или 117 348,41
От ДФ“Земеделие“

ИЗПЪЛНЕН
20.Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:06.01-30.05.2022
BG06RDNP001-19.543-0001
дата и час на регистрация : 30.05.2022 18:36
Ремонт и оборудване на сграда за нуждите на ПК "Победа"ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПОБЕДА" - гр. ЛЪКИОценка от КППП- Протокол от15.07.2022г.
Етап на оценка от ДФЗ-РА.
Договор № BG06RDNP001-19.543-0001-C01 от 26.04.2023 година
50 % от 85 111,95лв
или
42 555,97лв
заявена субсидия
В процес на изпълнение!
21.Подмярка 7.5
„Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за
отдих, туристическа
инфраструктура ”
Прием:22.08.-
03.10.2022
BG06RDNP001-
19.262-0001
дата и час на
регистрация :
30.09.2022 16:39
„Изграждане на Атрактивен
маршрут за пешеходен и
велосипеден туризъм – алея
от с.Баните до язовирната
стена на МВЕЦ Баните“ –II-
ри етап, подобект: Участък
от км.0+568,58 до км.0+840“
ОБЩИНА
БАНИТЕ
Оценка от КППП- Протокол от 22.11.2022г.
Етап на оценка от ДФЗ-РА.
Договор № BG06RDNP001-19.262-0001-C01 от 18.05.2023 година
100 % от 369 933,00 лв или 369 933,00лв
заявена субсидия
В процес на изпълнение!
22.Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:05.12.2022-27.01.2023
BG06RDNP001-19.546-0001
дата и час на регистрация : 27.01.2023 17:47
Реконструкция на ул. "Васил Левски" в село Хвойна, община ЧепелареОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕОценка от КППП
Договор № BG06RDNP001-19.546-0001-C01 от 29.08.2023 година
100 % от 245 496,29лв
или
245 496,29 заявена субсидия
В процес на изпълнение!
23.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:21.12.2022-20.02.2023година
BG06RDNP001-19.689-0001
дата и час на регистрация : 20.02.2023 15:53
Доставка и монтаж на технологично оборудване за производство на хляб и хлебни изделия"СОФИЯНА" ЕООДОценка от КППП
Протокол от 04.04.2023г.
Договор № BG06RDNP001-19.689-0001-C01 от 25.10.2023 година
75 % от
140 563,50лв
или
105 422,63лв заявена субсидия

В процес на изпълнение!
24.Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:03.01-18.04.2023
BG06RDNP001-19.543-0002
дата и час на регистрация : 13.04.2023 18:02
Закупуване на банциг хоризонтален за трупи и устройство за заточване на банцигови ленти"СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООДОценка от КППП
Протокол от 05.06.2023г.
Заповед №03-РД/5333 от 16.11.2023г. за отказ от финансиране на ПП
50 % от
152 910,00лв
или
76 455,00лв заявена субсидия
25.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:02.05.2023-30.06.2023година
BG06RDNP001-19.689-0002
дата и час на регистрация : 30.06.2023 16:00
Закупуване на оборудване и техника за архитектурно студио в град ЧепелареЕЛИТ АВТО - ПЕПЕЛАНОВИ ООДОценка от КППП
Протокол от 16.08.2023г.
Договор № BG06RDNP001-19.689-0002-C01 от 12.04.2024 година
60 182,50лв заявена субсидия
В процес на изпълнение!
26.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:02.05.2023-30.06.2023година
BG06RDNP001-19.689-0003
дата и час на регистрация : 30.06.2023 17:27
Закупуване на технологично оборудване и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нуждиСОФИЯНА ЕООДОценка от КППП
Протокол от 16.08.2023г.
Договор № BG06RDNP001-19.689-0003-C01/24.01.2024
75 % от
127 470,00лв
или
95 602,50лв заявена субсидия
В процес на изпълнение!
27Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:10.10.2023-28.11.2023година
BG06RDNP001-19.689-0004
дата и час на регистрация : 28.11.2023 14:13
27. Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:10.10.2023-28.11.2023година BG06RDNP001-19.689-0004
дата и час на регистрация : 28.11.2023 14:13 Закупуване на геодезическа роботизирана тотална станция ЕТ Борострой - Камен Колачев Оценка от КППП 50% от
40 966,80
или
20 483,40 лв заявена субсидия
ЕТ Борострой - Камен КолачевОценка от КППП
Протокол от
15.01.2024г.
Договор № BG06RDNP001-19.689-0004-C01 от 12.07.2024 година
50% от
40 966,80
или
20 483,40 лв заявена субсидия
28Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024годинаBG06RDNP001-19.689-0005
дата и час на регистрация : 05.03.2024 14:28
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година BG06RDNP001-19.689-0005
дата и час на регистрация : 05.03.2024 14:28 Закупуване на строителна техника КРЕАТИВ БИЛД 78 ЕООД (ЕИК: 207675721) Оценка от КППП
66,07% от
166 500,00
или
110 006,55 лв заявена субсидия
КРЕАТИВ БИЛД 78 ЕООД (ЕИК: 207675721)Оценка от КППП
Протокол от
29.04.2024г.
РЕЗЕРВА
66,07% от
166 500,00
или
110 006,55 лв заявена субсидия
29Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024годинаBG06RDNP001-19.689-0006
дата и час на регистрация : 11.03.2024 15:06
Създаване на "Център за здраве и красота"АДЕА ЦЕНТЪР ЕООД (ЕИК: 202415538)Оценка от КППП
Протокол от
29.04.2024г.
РЕЗЕРВА
75 % от
146 050,00
или
109 537,50 лв заявена субсидия
30Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024годинаBG06RDNP001-19.689-0007
дата и час на регистрация : 11.03.2024 16:39
Внедряване на технология, за подобряване качеството на предоставяните интернет и телевизионни услуги от Астра ТВ Нет.АСТРА ЕООД (ЕИК: 120500551)Оценка от КППП
Протокол от
29.04.2024г.
Етап на оценка от ДФЗ-РА.
75 % от
146 680,00
или
110 010,00 лв заявена субсидия
31Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024годинаBG06RDNP001-19.689-0008
дата и час на регистрация : 11.03.2024 17:06
Закупуване на мини багерМЕТЕО КОНТРОЛ ЕООД (ЕИК: 203282756)31 Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година BG06RDNP001-19.689-0008
дата и час на регистрация : 11.03.2024 17:06 Закупуване на мини багер МЕТЕО КОНТРОЛ ЕООД (ЕИК: 203282756) Оценка от КППП
Протокол от
29.04.2024г.
РЕЗЕРВА 75 % от
135 000,00
или
101 250,00 лв заявена субсидия
75 % от
135 000,00
или
101 250,00 лв заявена субсидия
32Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024годинаBG06RDNP001-19.689-0009
дата и час на регистрация : 11.03.2024 17:08
Закупуване на комбиниран Багер – ТоварачЕко Машини ЕООД (ЕИК: 207728017)Оценка от КППП
Протокол от
29.04.2024г.
РЕЗЕРВА
75 % от
145 000,00
или
109 125,00 лв заявена субсидия