Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Регистър на приети проекти към СВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе

База данни

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

 

 


Подмярка по СВОМРРег.№ на проектното предложение в ИСУН 2020Наименование на проектаКандидатЕтап на изпълнениеСубсидия
1Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0001
дата и час на регистрация : 27.11.2018 09:08
Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област ПловдивОбщина ЛъкиДоговор BG06RDNP001-19.091-0001-C01 от 05.05.2020 година

213 504,65-одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“
2Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0002
дата и час на регистрация : 30.11.2018 13:15
Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област СмолянОбщина БанитеДоговор BG06RDNP001-19.091-0002-C01 от 10.08.2020 година
242 948,00
одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“
3


Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0003
дата и час на регистрация : 30.11.2018 14:49
Рехабилитация на улица "Никола Чичовски", от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. ЧепелареОбщина ЧепелареДоговор BG06RDNP001-19.091-0003-C01 от 23.02.2021 година

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
206 992,24 одобрена субсидия от КППП
4.Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:03.06-28.07.2019
BG06RDNP001-19.198-0001
дата и час на регистрация : 25.07.2019 12:56
Закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. СмолянГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЧИФЛИКА"
(ЕИК: 120526238)
Договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01 от 08.07.2020 година

Етап на оценка от ДФЗ-РА.

Одобрени разходи- 119 745,00лв.
59 872,50
одобрена субсидия от ДФ “Земеделие“
5.Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”
Прием:15.07.-15.10.2019
BG06RDNP001-19.211-0001
дата и час на регистрация : 11.10.2019 11:02
Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област СмолянОбщина БанитеДоговор № BG06RDNP001-19.211-0001-C01 от 29.06.2020 година47 293,00 лв
одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“
6.Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:04.10-17.11.2019
BG06RDNP001-19.198-0002
дата и час на регистрация : 11.11.2019 17:59
Преоборудване на цех за дървопреработване в УПИ V-4, кв. 2 по плана на гр. Чепеларе, общ. ЧепелареЙола ЕООД, гр.ЧепелареДоговор № BG06RDNP001-19.198-0002-C01 от 01.09.2020 година50% от 390 182,00лв
или 195 091,05лв -
одобрена субсидия от КППП
7.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0001
дата и час на регистрация : 31.12.2019 10:28
"Обновяване на съществуваща хибридна влакнесто-оптична и коаксиална разпределителна система за пренос на данни, радио и телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали, чрез доставка и монтаж на иновативна оптична ПОН мрежа от ново поколение в гр. Чепеларе.“
АСТРА ЕООД
ЕИК 120500551
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 06.04.2020г.
/резерва/

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
75 % от 206 128, 50 лв
или 154 596,38лв
заявена субсидия
8.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0002
дата и час на регистрация : 28.01.2020 22:29
Център за рехабилитация, възстановяване, диагностика и терапия на възрастни - ЕКОТУР ЧМ"ЕКОТУР ЧМ" ООД
ЕИК 160058284
Отпаднал на етап ОАСД75 % от 391 160,00 лв
или 293 370,00 лв
заявена субсидия
9.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0003
дата и час на регистрация : 29.01.2020 22:54
"Закупуване на оборудване за развитие на здравни услуги в Медицински Център в гр. Чепеларе, община Чепеларе , област Смолян ""Медицински Център Канеа" ООД
ЕИК 205858599
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 06.04.2020г.
/резерва/

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
75 % от 120 910,00 лв
или
90 682,50 лв
заявена субсидия
10.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0004
дата и час на регистрация : 31.01.2020 15:01
Изграждане и оборудване на център за настаняване на възрастни хораМ-ГРУП КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
ЕИК 201715721
Отпаднал на етап ОАСД
75 % от 387 262,74 лв
или
290 447,05 лв
заявена субсидия
11.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0005
дата и час на регистрация : 31.01.2020 16:47
Преустройство на сграда за цех за кашони и закупуване на машини в село Хвойна, община ЧепелареЕКО ПЕЛЕТ ЕООД
ЕИК 203609040
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 06.04.2020г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
75 % от 373 010,94 лв
или
279 758,21 лв
заявена субсидия
12.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0006
дата и час на регистрация : 31.01.2020 17:25
Закупуване на оборудване за съществуващ пункт за годишни технически прегледи, изграждане на площадка и монтиране на контейнер за мобилен офис в село Баните, област СмолянВАЛТЕМ-КОМЕРС ЕООД
ЕИК 120068547
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 06.04.2020г.
/резерва/

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
75 % от 65 691,97 лв
или
49 268,98 лв
заявена субсидия
13.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0007
дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:17
Подобряване на конкурентоспособността на СКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, чрез въвеждане на нов производствен процесСки Мениджмънт ЕООД
ЕИК 200045951
Отпаднал на етап ОАСД
75 % от 132 300,00 лв
или
99 225,00 лв
заявена субсидия
14.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0008
дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:19
Разнообразяване услугите на СТМ "Труд и безопасност" ЕООДТРУД И БЕЗОПАСНОСТ ЕООД
ЕИК 202664938
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 06.04.2020г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
75 % от 190 000,00 лв
или
142 500,00 лв
заявена субсидия
15.Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Прием:20.12.2019-31.01.2020година
BG06RDNP001-19.206-0009
дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:30
Инвестиции в оборудване за строителна фирма "БВР Груп" ЕООД„БВР Груп“ ЕООД
ЕИК 205973338
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 06.04.2020г.
/резерва/

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
75 % от 281 555,00 лв
или
211 166,93 лв
заявена субсидия
16.Подмярка 7.6„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
Прием:12.02.2020-23.03.2020г.
BG06RDNP001-19.287-0001
дата и час на регистрация : 17.02.2020 13:47
«Погледни в миналото, запази за бъдещето»Община ЛъкиОценка КППП
одобрен с Протокол от 14.05.2020г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
100 % от 24 273,00лв или
24 273,00лв
заявена субсидия
17.Подмярка 7.6„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
Прием:12.02.2020-23.03.2020г.

BG06RDNP001-19.287-0002
дата и час на регистрация : 23.03.2020 16:06
„Да съхраним традициите в Община Чепеларе“Община ЧепелареДоговор № BG06RDNP001-19.287-0002-C01 от 16.04.2021 година

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
100 % от 24 340,00лв или
24 340,00лв
заявена субсидия
18.Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:18.11-20.12.2020
BG06RDNP001-19.469-0001
дата и час на регистрация : 18.12.2020 08:48
„Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, община Лъки”Община ЛъкиДоговор № BG06RDNP001-19.469-0001-C01 от 12.10.2021 година
100 % от
135 221,34 лв
одобрена субсидия

19.Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Прием:12.08 -20.01.2021
Прием:12.08 -20.01.2021
BG06RDNP001-19.366-0001
дата и час на регистрация : 29.12.2020 16:46
Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станцияКооперация ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЧИЛ ТЕПЕ - 97"Оценка от КППП
одобрен с Протокол от 11.03.2021г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
100 % от 117 348,41 лв или
117 348,41 лв
заявена субсидия