Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Регистър на приети проекти към СВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе

База данни

РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

 


Мярка от СВОМРРег.№ на проектното предложение от ИСУН 2020Наименование на проектаКандидатЕтап на изпълнениеСубсидия
1Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0001
дата и час на регистрация : 27.11.2018 09:08
Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Община Лъки

Община Лъки
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 20.01.2019г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
226 781,00-одобрена субсидия от КППП
2Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0002
дата и час на регистрация : 30.11.2018 13:15
Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област СмолянОбщина БанитеОценка от КППП- одобрен с Протокол от 20.01.2019г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
242 948,00 одобрена субсидия от КППП
3Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прием:25.09-30.11.2018
BG06RDNP001-19.091-0003
дата и час на регистрация : 30.11.2018 14:49
Рехабилитация на улица "Никола Чичовски", от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. ЧепелареОбщина ЧепелареОценка от КППП- одобрен с Протокол от 20.01.2019г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
233 960,37 одобрена субсидия от КППП
4Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:03.06-28.07.2019
BG06RDNP001-19.098-0001
дата и час на регистрация : 25.07.2019 12:56
Закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. СмолянГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЧИФЛИКА"
(ЕИК: 120526238)
Оценка от КППП-одобрен с Протокол от 12.09.2019г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
59 872,50 или 50 % от 119 745,00лв
одобрена субсидия от КППП
5Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”
Прием:15.07.-15.10.2019
BG06RDNP001-19.211-0001
дата и час на регистрация : 11.10.2019 11:02
Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област СмолянОбщина БанитеОценка от КППП-одобрен с Протокол от 26.11.2019г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
48 668,50 лв-заявена суббсидия
6Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
Прием:04.10-17.11.2019
BG06RDNP001-19.098-0002
дата и час на регистрация : 11.11.2019 17:59
Преоборудване на цех за дървопреработване в УПИ V-4, кв. 2 по плана на гр. Чепеларе, общ. ЧепелареЙола ЕООД, гр.ЧепелареОценка от КППП-одобрен с Протокол от 02.01.2020г.

Етап на оценка от ДФЗ-РА.
390 182,00лв или 50 % от 195 091,05лв
одобрена субсидия от КППП


"Вх. №"Прието наМяркаПроектКандидатСтатус
1-321-Л-0102-04-2012 14:41:00Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”Реконструкция на автогара град ЛъкиОбщина ЛъкиКандидатът е подал отказ за сключване на договор
02-322-Б-0105-12-2012 13:30:36Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”Реконструкция на тротоари в с.Давидково, община БанитеОбщина БанитеОдобрен за финансиране от КИП
03-321-Ч-0107-06-2013 11:45:00Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”Пречиствателно съоръжение за питейни води - автоматичен, самопречистващ се филтър - с.Стърница, община БанитеОбщина БанитеОдобрен за финансиране от КИП
01-312-Л-0108-10-2012 11:00:36Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”Подобряване на качеството на обслужване в хотел "Варненци" и разнообразяване на туристическите услуги в с.Борово, общ. Лъки"Фори 69 с.Борово" ЕООДСключен договор.В процес на изпълнение.
03-321-Ч-0210-07-2013 10:06:07Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”Реконструкция на автогара ЛъкиОбщина ЛъкиОдобрен за финансиране от КИП
03-312-Ч-0110-09-2013 10:00:31Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Изграждане на микропредприятие за производство на сезал от полипропилен""Райс-М"ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
03-312-Ч-0210-09-2013 11:30:00Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Създаване и развитие на производствено микропредприятие за тръби от полипропилен""Прогрес пайп"ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
02-321-Ч-0110-10-2012 14:00:35Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”Реконструкция на водопроводна мрежа в с.БогутевоОбщина ЧепелареСключен договор.В процес на изпълнение.
1-322-Б-0112-04-2012 09:00:00Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”Реконструкция на тротоари с.Давидково, община БанитеОбщина БанитеНеодобрен за финансиране от КИП
1-322-Ч-0112-04-2012 11:30:00Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община ЧепелареОбщина ЧепелареСключен договор.В процес на изпълнение.
1-321-Ч-0212-04-2012 14:30:12Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, община ЧепелареОбщина ЧепелареНеодобрен за финансиране от КИП
03-313-Ч-0112-07-2013 10:00:32Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”Зелени билкови пътекиОбщина ЧепелареОдобрен за финансиране от КИП
03-322-Л-0114-10-2013 15:30:31Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”"Благоустрояване на улица „Дичо Петров” и изграждане на конзолен тротоар на ул.”Хайдушки поляни” между о.т.124 и о.т.127, от усл.км 0+003 до км.0+152,50 град Лъки”Община ЛъкиОдобрен за финансиране от КИП
02-312-Ч-0115-04-2013 12:30:00Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”Къща за гости с туристически център"Еко-трапалок"ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
02-123-Л-0115-07-2013 11:23:32Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”"Подобряване на цялостната дейност на фирма "Еко Хит БГ" ЕООД чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им в сферата на горската промишленост""ЕКО ХИТ БГ"ЕООДОдобрен за финансиране от КИП
01-321-Л-0215-10-2012 15:32:39Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Създаване и развитие на фирма за производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма; външна и вътрешна топлоизолация""Мери Ем Строй" ЕООДСключен договор.В процес на изпълнение.
03-312-Ч-0418-10-2013 15:30:44Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”Електронен, интегриран туризъм в Родопа планинаИнтегриран цифров туризъм ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
03-312-Ч-0319-09-2013 11:45:00Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Закупуване на транспортни средства с цел селски туризъм""ММ Технопроект"ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
03-312-Ч-0621-11-2013 15:00:58Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Интерактивен и иновативен туризъм в общини Чепеларе, Лъки и Баните"ДЖИ ТИ КАРИ"ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
03-312-Л-0222-10-2013 15:15:48Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”Закупуване на софтуер за онлайн платформа Announsa.com"ЕЛ ДЖИ ПИ СТАРТЪПС"ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
03-312-Ч-0722-11-2013 15:30:33Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Предоставяне на туристически услуги - обиколки за развитие на интегриран селски туризъм в община Чепеларе""ДАРА КАР"ООДНеодобрен на етап техническа оценка
03-312-Л-0123-09-2013 14:21:30Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с.Борово""Калина -Борово"ООДВ процес на оценка
02-313-Л-0124-10-2012 11:41:11Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”Изграждане на екопътека 'Комин дере', махала Брайковица, община ЛъкиОбщина ЛъкиСключен договор.В процес на изпълнение.
03-312-Ч-0827-11-2013 14:23:54Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”„Осигуряване на устойчив достъп до услуги за безопасност и здраве на заетите на територията на местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” , чрез въвеждане на информационна технология за управление на ресурсите в новосъздадената служба по трудова медицина”"Труд и безопасност" ЕООДНеодобрен за финансиране от КИП
03-312-Ч-0528-10-2013 15:20:49Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка""Братя Тихолови" ООДОдобрен за финансиране от КИП
03-312-Ч-1029-11-2013 16:00:29Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”„Цех за производство и продажба на тестени изделия, гр.Чепеларе, местност Косовски хан.”"Косовски хан"ЕООДНе е преминал на етап АСД.
03-312-Ч-0929-11-2013 16:00:41Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”"Успехът на малката фирма""Корект консулт - Станислава Андреева"ЕООДНеодобрен на етап техническа оценка
04-312-Ч-0119-03-2014г. 10:00:00 Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”„Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка”„Братя Тихолови”ООДСключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.
04-321-Б-0119-03-2014 10:10:00Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”Спортна площадка и съблекални в УПИ II-обществено обслужване в кв.50 по ПУП на с.Баните-Оряховец“Община БанитеСключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.
04-322-Л-0119-03-2014 11:10:00
Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”Благоустрояване на улица „Дичо Петров” и изграждане на конзолен тротоар на ул.”Хайдушки поляни” между о.т.124 и о.т.127, от усл.км 0+003 до км.0+152,50 град Лъки”Община ЛъкиСключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.
04-312-Ч-0219-03-2014 12:00:00
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”„Изработка, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на интернет сайт /и магазин/ „Зеленото листо”, разработване на вътрешно фирмена система ERP, преносим компютър и доставка на оборудване за колоездене и къмпинг”“Зеленото листо“ ЕООДНеодобрен на етап ,,техническа оценка’’
04-312-Ч-0320-03-2014 12:30:00
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”Интерактивен и иновативен туризъм в общините Чепеларе,Лъки и Чепеларе„Джи Ти Кари“ ЕООДСключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.
04-312-Б-0121-03-2014 11:40:00
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”Закупуване на активи и създаване на нови работни места в „Минерал Инженеринг 2013“„Минерал Инженеринг 2013“Сключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.
04-322-Ч-0121-03-2014 10:30:00Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”„Реконструкция на улица „Персенк” от о.т.364 до о.т.358+10м. пътна част”, кандидат Община ЧепелареОбщина
Чепеларе
Сключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.
05-312-Ч-0108-09-2014 09:27:00
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”„Завeдение за бързо хранене в УПИ 1-161.44 къщи за почивка по плана на гр. Чепеларе“„Косовски хан“
ЕООД
Сключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.
05-312-Л-0112-09-2014 15:30:00Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”„Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с.Борово”„Калина-Борово”ООДСключен е договор за БФП. В процес на изпълнение на дейностите.