Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Въпроси и отговори

Какво е това ЛИДЕР ???

Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата “LEADER” на френски език

L-iaisons
E-ntre
A-ctions de
D-eveloppement de l’
E-conomie
R-urale,

което означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”. Самото име показва, че това е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености на дадена територия. Мерките по ЛИДЕР ще подкрепят изграждането на социален капитал и придобиването на умения за разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони. Прилагането на подобни стратегии ще допринесе за изпълнение на общите цели на ПРСР.

Подходът ЛИДЕР има седем уникални характеристики, които са се обособили в процеса на неговото прилагане и са идентични за всички страни в Европейския съюз:

ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА 1 Териториален подход

– основава се на разбирането, че многообразието от селски райони изисква планиране и практическо прилагане на стратегии, които вземат предвид местната околна среда и местните ресурси за всеки отделен район. Териториалният подход се изразява в изискването за разработване на Стратегии за местно развитие, които отчитат силните и слабите страни на дадената територия. За да бъдат стратегиите ефективни, е въведено изискването територията да бъде свързана, с достатъчна критична маса от човешки, финансови и икономически ресурси;

ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА 2 Добре функциониращи местни партньорства

– обособени като Местни инициативни групи (МИГ), които обединяват активните публични, частни и граждански организации от дадена територия, разработват и осъществяват стратегиите за местно развитие;

ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА 3 Подход „отдолу-нагоре”

– залага на организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности; изисква активното участие на местните заинтересовани страни;

ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА 4 Многосекторен подход

при планирането и прилагането на стратегиите за местно развитие – взаимно сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище (икономически, културни и свързани с околната среда);

ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА 5 Подход на иновациите при използване на местните ресурси

развитие на ресурси, които са неизследвани, пренебрегвани или подценявани до този момент в съответната територия, популяризиране на местните ресурси по нов начин, създаване на нови продукти, внедряване на нови процеси, намиране на нови пазари;

ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА 6 Прилагане на проекти за сътрудничество

възможност Местните инициативни групи да предприемат общи проекти с други такива в страната и извън нея;

ХАРАКТЕРНА ЧЕРТА 7 Работа в мрежа

– стимулира обмяната на практики и резултати между МИГ, селските райони, администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони, насърчава сътрудничеството чрез създаване на връзки между МИГ.

Мерките по ЛИДЕР ще подкрепят изграждането на социален капитал и придобиването на умения за разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони. Стратегиите за местно развитие целят устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

Към какво е насочена Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013) ???

Програмата за развитие на селските райони е насочена към подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната. Селски райони се явяват общините, в които няма населено място с население над 30 хил. души. В България 231 общини са класифицирани като селски и само 33 общини като градски. Ще бъдат подпомагани дейности на предприемчиви хора и фирми за развитие и подобряване на работната среда, инфраструктурата, туризма, предприемачеството – чрез създаване и развитие на микропредприятия, земеделието, възобновяемите енергийни източници, образованието и др. Потенциални получатели на безвъзмездната помощ по Програма за развитие на селските райони ще бъдат предимно земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия, общини, читалища и НПО, образователни и квалифициращи институти. Размерът на помощта е в зависимост от конкретната дейност и ще бъде между 50 % и 100 % от допустимите разходи по проекта.

Какво е Национална селска мрежа ???

На 28.5.2009 г. в Националния дворец на културата се проведе Национална конференция на тема „Една година прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Представяне на националната селска мрежа”. Присъстваха представители на МЗХ и неговите областни служби, Разплащателна агенция, Национална служба за съвети в земеделието, представители на МИГ и неправителствени организации. Конференцията бе официално открита от инж. Д. Пейчев, заместник-министър на земеделието и храните.

Министър Валери Цветанов обяви, че стартира Националната селска мрежа (НСМ), която ще даде възможности за обмен на информация и опит между партньорите, добри практики и подкрепа на идеи и проекти за интегрирано развитие на селските райони. Той обобщи, че до момента са стартирали 20 мерки от Програмата за развитие на селските райони, а за една година са приети 9 392 заявления на обща стойност 2,949 млрд. лв., в това число субсидия от около 2,279 млрд. лв.

Интернет-порталът на Националната селска мрежа ще се разработи на страницата на Националната служба за съвети в земеделието (www.naas.government.bg). Чрез портала участниците в мрежата ще получават информация за дейността й и за мерките на ПРСР, ще могат да задават въпроси по интересуващи ги теми и да обменят информация и идеи помежду си.