Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Стратегия за ВОМР 2014 – 2020 г.

Местна инициативна група „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”  изпълни проект по Договор РД50-205/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В рамките на проекта бе разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини – Баните, Лъки и Чепеларе. Резюме на Стратегията за ВОМР може да изтеглите от тук.

Стратегията за ВОМР

Стратегия за ВОМР 214-2020 година-АКТУАЛИЗИРАНА