Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Новини  // Разглеждащи мнения в Новини

22 Mar Новини | Comments Off

Заповед за дистанционна работа

Заповед за дистанционна работа

Прочетете повече ...

12 Feb Новини | Comments Off

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“

от  Стратегията за ВОМР на сдружение  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони   На основание Протокол от проведено заседание на Общо събрание от 11.05.2018г., Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки […]

Прочетете повече ...

08 Jan Новини | Comments Off

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

П О К А Н А  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 28.11.2019 г., Управителният съвет на МИГ „ПРЕСПА”, свиква Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 12.02.2020 г., от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Чепеларе на ул. […]

Прочетете повече ...

20 Dec Новини | Comments Off

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 6.4.1- „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 6.4.1- „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ”  от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе от заседание проведено на 15.05.2019г., чл. 62,т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка […]

Прочетете повече ...

02 Dec Новини | Comments Off

ГРАФИК За датата и мястото на провеждане на информационни срещи, обучения и други мероприятия през месец декември 2019 г. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ГРАФИК  За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,  обучения и други мероприятия през месец декември 2019 г.  НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Прочетете повече ...