Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

По мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

21 Jun 2023 Новини | Comments Off
По мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Подписани  ПЕТ Административни договора

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” към стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе

 

По мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности:

 

1.Административен договор BG06RDNP001-19.206-0001-C01 от 17.02.2023

Наименование: “Обновяване на съществуваща хибридна влакнесто-оптична и коаксиална разпределителна система за пренос на данни, радио и телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали, чрез доставка и монтаж на иновативна оптична ПОН мрежа от ново поколение в гр. Чепеларе“

Бенефициент: АСТРА ЕООД, (ЕИК: 120500551)

Общо финансиране: 206 128,50 лв

БФП: 154 596.38 лв

Дейности по проекта:

-Доставка и монтаж на ПОН система /оборудване за оптична свързаност/и замяната на надземните коаксиалните и медни кабели-усукана двойка с оптични кабели.

-Управление на проекта.

Целта на проекта е повишаване конкурентноспособността на „Астра“ ЕООД, чрез повишаване капацитета на предлаганите услуги, след доставка, монтаж на оборудване за Цифрова телевизия и интернет и изграждане на иновативна ПОН мрежа от ново поколение.