Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

П О К А Н А за участие в Обществено обсъждане на ПЪРВОНАЧАЛНИЯ проект на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“

11 Sep 2023 Новини | Comments Off
П О К А Н А за участие в Обществено обсъждане на ПЪРВОНАЧАЛНИЯ проект на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“

НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на първоначалния проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. То е част от дейностите по изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-89/23.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12 септември 2023 г., от 09:30 часа, в Заседателната зала на община Чепеларе, област Смолян, ул. Беломорска 44Б

Проектът на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г. е на разположение на всички заинтересовани страни в офиса на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе в град Чепеларе, улица Йордан Данчев №1

Предложения и коментари по проекта на Стратегията могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 18.09.2023 година на и-мейл: migprespa@gmail.com или на адреса на Сдружението в град Чепеларе, П.К. 4850

Какви са предварителните очаквания към новата Стратегия?

Новата Стратегия да бъде многофондова  - с възможности за кандидатстване по  три оперативни програми :

–        Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони – СПРЗСР

-          Програма “Развитие на човешките ресурси” – ПРЧР

-          Програма “Околна среда” – ПОС

 

Ресурсът за финансиране на  проекти по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони – СПРЗСР е  2 300 000,00 евро, като в него влизат и Мярка 12 „Управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране“ и  Мярка 13  „Дейности за сътрудничество и тяхната подготовка“.

 

Окончателният вид на Стратегията за Водено от общностите местно развитие  2023-2027 година на Сдружение с нестопанска цел МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе ще бъде изготвен в резултат на поредица от допитвания, срещи и обществено обсъждане. Той ще бъде предложен за одобрение на заседание на Върховния колективен орган на Сдружението на 19.09.2023 година  от 13,00 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ 25 В

Бъдете активни и изразете своето мнение!