Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

04 Sep 2023 Новини | Comments Off
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението и Решение на УС по протокол от 01.09.2023 г., Управителният съвет  свиква заседание на Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ на 19.09.2023 г., от 13,00 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в гр.Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ 25 В, при следния дневен ред:

  1. Одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“ за периода 2023 – 2027 година
  2. Други

       При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 14,00 часа, независимо от броя на присъстващите.

 

      Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

 

 

  Управителен съвет

 на Сдружение Местна инициативна група „Преспа“ –

 общини Баните, Лъки и Чепеларе