Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Новини  // Разглеждащи мнения в Новини

29 Mar Новини | Comments Off

Удължен краен срок за прием на проектни предложения

Удължен краен срок за  прием на проектни предложения

По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” С решение на Управителен съвет на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе е направена следната промяна: От:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.03.2022 година На:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.05.2022 […]

Прочетете повече ...

16 Feb Новини | Comments Off

Община Лъки подписа още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

Община Лъки подписа още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

На 03.02.2022 година Кметът на община Лъки господин Валентин Симеонов  подписа административния договор № BG06RDNP001-19.287-0001-C01 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Наименованието на одобрения проект е „Погледни в миналото, запази за бъдещето“. Сключеният административен договор е на стойност  24 273,00 […]

Прочетете повече ...

16 Feb Новини | Comments Off

Първи одобрени проектни предложения и по подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Първи одобрени проектни предложения и по подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Със Заповед № 03-090-РД/2 от 12.01.2022 година на Зам.изпълнителния директор на ДФ Земеделие, госпожа Боряна Алексова, е одобрено проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-19.206-008 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.206. Проектното предложение е на кандидат „Труд и безопасност“ ЕООД  и е с наименование „Разнообразяване услугите на СТМ  “Труд и безопасност” ЕООД“. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е […]

Прочетете повече ...

06 Jan Новини | Comments Off

Подмярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Подмярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Прочетете повече ...

05 Jan Новини | Comments Off

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития“

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития“

Одобрена е проведената процедура BG06RDNP001-19.366 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития ” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“.Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.366-0001 „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична […]

Прочетете повече ...