Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

01 Feb 2023 Новини | Comments Off
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението и Решение на УС по протокол от 30.01.2023 г., Управителният съвет  свиква заседание на Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 17.02.2023 г., от 09.30 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в гр.Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ 25 В, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад  по мярка 19.2  за дейността на МИГ „Преспа” през 2022 г.
  2. Приемане на годишен доклад  по мярка 19.4 за дейността на МИГ „Преспа” през 2022 г.
  3. Приемане на годишен финансов отчет на МИГ”Преспа” за 2022 г.
  4. Приемане на бюджет за 2023 год.
  5. Вземане на решение от върховния колективен орган на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе за кандидатстване по отворена процедура BG06RDNP001-19.607 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
  6. Други

       При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 10.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

 

 

  Управителен съвет

 на Сдружение Местна инициативна група „Преспа“ –

 общини Баните, Лъки и Чепеларе