Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С НОМЕР В ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.610-0100 НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г. Е ОДОБРЕНО!

02 Feb 2023 Новини | Comments Off
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С НОМЕР В ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.610-0100 НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г. Е ОДОБРЕНО!

На 31.01.2023 година бяха обявени резултатите от класирането по процедура процедура BG06RDNP001-19.610, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Целта на проектното предложение е да бъде разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027г.

Кратко описание на проекта: Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа“ е изпълнило Стратегия за местно развитие през програмния период 2007 – 2013 г. и изпълнява стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Конкретното проектно предложение, с което МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ кандидатства по настоящата процедура има за цел разработката на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. за продължаване и развитие на постигнатото на територията на МИГ през предишните програмни периоди. За успешното изпълнение на проектното предложение са предвидени следните дейности: популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР; обучение на местни лидери и заинтересовани страни; проучвания и анализи на територията; подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията; координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Цел на проектното предложение: Изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, която е комуникирана и подкрепена от местната общност. В нея ще бъдат отразени всички резонни искания на местните жители за бъдещото развитие на тяхната територия.

Одобреният бюджет е в размер на 48 207,00 лв.

Очаква се подписване на административен договор и стартиране на дейностите по проекта през 2023 година.