Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Подписан Административен договор за дейности по изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе за програмен период 2023-2027 година

05 Apr 2023 Новини | Comments Off
Подписан Административен договор за дейности по изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе за програмен период 2023-2027 година

На 24.03.2023 година e подписан Административен договор РД 50-89/24.03.2023 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. между Георги Събев- Ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение с нестопанска цел МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-100 „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“, Програмен период 2023-2027 г.“ 

Подпомагани  основни дейности:

1.Информационна кампания за популяризиране и консултиране на стратегията/информационни срещи, информационни конференции, публикации и др./;

2.  Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

3. Проучвания и анализи на територията на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе;

4. Подготвяне на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

5.  Координация на изпълнението на подготвителните дейности;

6. Дейности, свързани с административни разходи по изпълнението на проекта;

 

        Изпълнението на  проекта  ще се осъществи  в рамката на одобрения бюджет   от  42 207, 00 лева за  срок от шест месеца, но не късно от 30 септември 2023 година.

 

Дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“.

 

Резултат от изпълнението на проекта : Разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе“  за периода 2023-2027.