Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ОБЯВА за ТРЕТИ прием на проектни предложения По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

03 Jan 2023 Новини | Comments Off
ОБЯВА  за ТРЕТИ прием на проектни предложения  По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,  мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе,  Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и

Чепеларе

Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 8.6 Наименование на процедурата:

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.543 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе: Подмярка 8.6„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подмярка 8.6 цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен  своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.