Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.
11 Aug 2020 Новини | Comments Off

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

На 10.08.2020г. Кметът на Община Баните- Милен Белчев  подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.091 на  МИГ „Преспа”– по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие […]

Прочетете повече ...

13 Jul 2020 Новини | Comments Off

На 08.07.2020 година е подписан административен договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01.

На 08.07.2020 година е подписан  административен договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01.

Със Заповед № 03 – РД/1398 от 02.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев беше одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.198 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“. Със […]

Прочетете повече ...

30 Jun 2020 Новини | Comments Off

Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе

Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе

Със Заповед № 03 – РД/1311 от 27.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев бе одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.211 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.211-0001 „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село […]

Прочетете повече ...

18 Jun 2020 Обществено обсъждане | Comments Off

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 8.3„ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ОТ МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РАЙОНИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 8.3„ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ОТ МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РАЙОНИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността […]

Прочетете повече ...

27 May 2020 Новини | Comments Off

Уведомително писмо

Уведомително писмо

Прочетете повече ...