Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.

Добре дошли в страницата на МИГ ПРЕСПА

След публикуване на покана за кандидатстване по мярка 431-2, кметовете на трите общини проведоха среща и взеха решение да се кандидатства по условията на мярка 431-2. Съгласно посочените в наредба № 14 стъпки, на 29.07.2008г. бе проведена среща с представители на местната власт, бизнес и НПО от общини Баните, Лъки и Чепеларе за определяне на партньорите. Бяха определени кандидатстващата организация Община Чепеларе и представителите на НПО-Сдружение Местен съвет по туризъм-Лъки и бизнеса „Родопи-плодове и гъби” ООД. Избраните организации се ползват с доверие и са готови активно да работят за постигане на общите цели.

19 Oct 2020 Новини | Comments Off

О Б Я В А за удължаване на краен срок за прием на проектни предложения

О Б Я В А за удължаване на краен срок за прием на проектни предложения

Краен срок на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.366 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе: Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” ОТ   Краен срок за подаване на проектни предложения :до 19:00 часа на 19.10.2020 година НА   Краен срок на подаване на проектни предложения:до 19:00часа […]

Прочетете повече ...

16 Oct 2020 Обществено обсъждане | Comments Off

подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички  видове малка по мащаби инфраструктура"

Прочетете повече ...

03 Sep 2020 Новини | Comments Off

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.6

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.6

На 01.09.2020 година бе подписан административния договор № BG06RDNP001-19.198-0002-C01 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите” от Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе. Проектното предложение е  с наименование  „Преоборудване на цех за дървопреработване […]

Прочетете повече ...