Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.

Добре дошли в страницата на МИГ ПРЕСПА

След публикуване на покана за кандидатстване по мярка 431-2, кметовете на трите общини проведоха среща и взеха решение да се кандидатства по условията на мярка 431-2. Съгласно посочените в наредба № 14 стъпки, на 29.07.2008г. бе проведена среща с представители на местната власт, бизнес и НПО от общини Баните, Лъки и Чепеларе за определяне на партньорите. Бяха определени кандидатстващата организация Община Чепеларе и представителите на НПО-Сдружение Местен съвет по туризъм-Лъки и бизнеса „Родопи-плодове и гъби” ООД. Избраните организации се ползват с доверие и са готови активно да работят за постигане на общите цели.

12 Aug 2020 Новини | Comments Off

О Б Я В А За прием на проектни предложения По подмярка 8.3- „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”

О Б Я В А  За прием на проектни предложения  По подмярка 8.3- „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”

От Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе от проведено заседание на  12.06.2020 г., чл. […]

Прочетете повече ...

11 Aug 2020 Новини | Comments Off

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

На 10.08.2020г. Кметът на Община Баните- Милен Белчев  подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.091 на  МИГ „Преспа”– по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие […]

Прочетете повече ...

13 Jul 2020 Новини | Comments Off

На 08.07.2020 година е подписан административен договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01.

На 08.07.2020 година е подписан  административен договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01.

Със Заповед № 03 – РД/1398 от 02.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев беше одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.198 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“. Със […]

Прочетете повече ...