Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Новини  // Разглеждащи мнения в Новини

18 Nov Новини | Comments Off

ОБЯВА За прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ОБЯВА За прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе от заседание проведено на  26.08.2020 г ., чл. 62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе.     МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе        […]

Прочетете повече ...

19 Oct Новини | Comments Off

ГРАФИК

ГРАФИК

За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,събития,семинари, Обучения и други мероприятия през 2020 г.. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Прочетете повече ...

19 Oct Новини | Comments Off

О Б Я В А за удължаване на краен срок за прием на проектни предложения

О Б Я В А за удължаване на краен срок за прием на проектни предложения

Краен срок на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.366 МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе: Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” ОТ   Краен срок за подаване на проектни предложения :до 19:00 часа на 19.10.2020 година НА   Краен срок на подаване на проектни предложения:до 19:00часа […]

Прочетете повече ...

03 Sep Новини | Comments Off

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.6

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.6

На 01.09.2020 година бе подписан административния договор № BG06RDNP001-19.198-0002-C01 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите” от Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе. Проектното предложение е  с наименование  „Преоборудване на цех за дървопреработване […]

Прочетете повече ...

19 Aug Новини | Comments Off

Допълнително споразумение 2020 година

Допълнително споразумение 2020 година

На 27.07.2020 година между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони и Сдружение “Местна инициативна група Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе бе подписано Допълнително споразумение към Споразумение РД 50-144 от 26.10.2016 година. Промените са на основание чл.10, ал.1 и 2 от Споразумение № РД 50-144/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № […]

Прочетете повече ...