Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.

Добре дошли в страницата на МИГ ПРЕСПА

След публикуване на покана за кандидатстване по мярка 431-2, кметовете на трите общини проведоха среща и взеха решение да се кандидатства по условията на мярка 431-2. Съгласно посочените в наредба № 14 стъпки, на 29.07.2008г. бе проведена среща с представители на местната власт, бизнес и НПО от общини Баните, Лъки и Чепеларе за определяне на партньорите. Бяха определени кандидатстващата организация Община Чепеларе и представителите на НПО-Сдружение Местен съвет по туризъм-Лъки и бизнеса „Родопи-плодове и гъби” ООД. Избраните организации се ползват с доверие и са готови активно да работят за постигане на общите цели.

13 Oct 2021 Новини | Comments Off

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Със Заповед № 03 – РД/2817 от 31.08.2021 г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ Боряна Алексова бе одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.469 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.Със заповедта е разгледано […]

Прочетете повече ...

07 Oct 2021 Новини | Comments Off

ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

На 29.06.2020 година бе подписан административния договор по подярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с кандидат Община Баните и наименование на проектно предложение „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян“. Общият размер на одобрените разходи и безвъзмездната финансова помощ е […]

Прочетете повече ...

13 Sep 2021 Новини | Comments Off

Заповед за увеличаване на финансов ресурс за проектни предложения

Заповед за увеличаване на финансов ресурс за проектни предложения

На 03.09.2021 година председателят на СНЦ МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе, госпожа Велика Кузмова, присъства на официално събитие по повод връчване на Заповед РД 09-866 от 18.08.2021 година, подписана от господин Георги Събев- зам.министър на МЗХГ и ръководител на УО на ПРСР за утвърждаване на нов финансов план на Стратегията за ВОМР на Сдружението. Промяната […]

Прочетете повече ...