Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

17 May 2024 Новини | Comments Off
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 29.04.2024г., Управителният съвет  свиква заседание на Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 10.06.2024 г., от 14.00 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в гр.Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ 25 В, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишен доклад по мярка 19.2 за дейността на МИГ „Преспа” през 2023г.
  2. Приемане на годишен доклад по мярка 19.4 за дейността на МИГ „Преспа” през 2023г.
  3. Приемане на годишен финансов отчет на МИГ ”Преспа” за 2023г.
  4. Приемане на бюджет за 2024 год.
  5. 5.     Приемане на промени в СВОМР
  6. Освобождаване членовете на УС и избор на нов УС.
  7. Други

          При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 15.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

 

          Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

 

 

 

  Управителен съвет

 на Сдружение Местна инициативна група „Преспа“ –

 общини Баните, Лъки и Чепеларе