Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА Номер: BG06RDNP001-19.206 на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

18 May 2022 Новини | Comments Off
НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА  Номер: BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
На 16.05.2022 година е получено писмо за оттегляне на проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.
Направено е ново класиране на проектните предложения преминали етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Резултатите са публикувани на 17.05.2022 година.
Прилагаме списък на одобрените проектни предложения,списък на резервите и списък на оттеглените проектни предложения.
За освободения финансов ресурс по мярката МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе ще  обяви прием през втората половина на 2022 година, съгласно актуализиран индикативен  график за прием на проектни предложения през 2022 година.
СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
4282
СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
97 kB
СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
4280
СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
71 kB
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАНСИРАНЕ
4281
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАНСИРАНЕ
96 kB