Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Община Лъки подписа още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

16 Feb 2022 Новини | Comments Off
Община Лъки подписа още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

На 03.02.2022 година Кметът на община Лъки господин Валентин Симеонов  подписа административния договор № BG06RDNP001-19.287-0001-C01 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Наименованието на одобрения проект е „Погледни в миналото, запази за бъдещето“. Сключеният административен договор е на стойност  24 273,00 лв.

Община Лъки пое ангажимента да закупи народни носии, които да са на разположение на читалищните състави при изяви на местната сцена, в региона и страната. По проект се предвижда изработване и закупуване на 11 пълни комплекта Родопска носия с цървули /10 броя женска и 1 брой мъжка/ и безвъзмездно отдаване за ползване на „Група за автентичен фолклор село Манастир”. Изработване, закупуване и безвъзмездно отдаване за ползване на 14 пълни комплекта женска носия със скърпини „Кюстендилска сая” и 6 пълни комплекта мъжка Шопска носия със скърпини за Клуб за народни танци „Орфеево цвете” град Лъки. С реализацията на проекта ще се създадат условия както за спокойна творческа работа със самодейците, така и за подготовка и провеждане на събития с участието на подходящо облечени и със знъчително подобрен естетически вид читалищтни групи.Самодейците ще получат сцена за изява, което ще доставя емоционален заряд на гостите и местното население. Тези прояви от своя страна ще привличат туристи в общината и града. Самодейците са отговорни хора, научени да опазват носиите и реквизита, поради което няма да е необходимо отделяне на допълнителен финансов ресурс за осигуряване на устойчивостта на проекта.