Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Първи одобрени проектни предложения и по подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

16 Feb 2022 Новини | Comments Off
Първи одобрени проектни предложения и по подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Със Заповед № 03-090-РД/2 от 12.01.2022 година на Зам.изпълнителния директор на ДФ Земеделие, госпожа Боряна Алексова, е одобрено проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-19.206-008 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.206. Проектното предложение е на кандидат „Труд и безопасност“ ЕООД  и е с наименование Разнообразяване услугите на СТМ  “Труд и безопасност” ЕООД“.

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 142 425,00 лв., представляващ 75 % от одобрените инвестиционни разходи.

Със Заповед № 03-090-РД/14 от 02.02.2022 година на Зам.изпълнителния директор на ДФ Земеделие, госпожа Боряна Алексова, е одобрено проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-19.206-005 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.206.

Проектното предложение е на кандидат „ЕКО ПЕЛЕТ“ ЕООД  и е с наименование Преустройство на сграда за цех за кашони и закупуване на машини в село Хвойна, община Чепеларе “.

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 279 758, 19лв., представляващ 75 % от одобрените инвестиционни разходи.

Предстои подписване на административни договори и реализация на предвидените в проектните предложения инвестиционни разходи.

По процедурата МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе има приети девет проектни предложения. Три от тях бяха отхвърлени на оценка на административно съответствие и допустимост. Две от тях, гореспоменатите, са в редовен списък на одобрените проектни  предложения.Четири от тях са в резервен списък. За тях с решение на Общото събрание от май 2021 година и с подписано Допълнително споразумение от ноември 2021 година са заделени 303 000,00 лв.