Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития“

05 Jan 2022 Новини | Comments Off
Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития“

Одобрена е проведената процедура BG06RDNP001-19.366 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития ” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“.Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.366-0001 „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция” на кандидат Кооперация ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “ЧИЛ ТЕПЕ – 97″,с. Манастир, община Лъки.

На 04.01.2022 година е подписан и административния договор № BG06RDNP001-19.366-0001-C01

Общият размер на одобрените разходи и одобрената субсидия по проекта е в размер на  117 348,41  лв без вкл. ДДС.

По проект се предвижда доставка и монтаж на ЖР стълб, върху който ще се монтират високо технологична автоматизирана система за откриване на горски пожари в ранен стадии и метрологична станция. Системата за видеонаблюдение е необходима за дистанционен мониторинг на горски пожари в горите собственост на ГПК“Чил тепе -97“ с.Манастир, която ще предава данни и картина в реално време в отдалечен център за управление в сградата на кооперацията, а също ще осигурява автоматизация на процеса за откриване, контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването им. Чрез интернет комуникационното оборудване и програмно осигуряване, ще е възможен достъпът до информацията на всички заинтересовани страни каквито са кандидатът, РГУ, МВР, Общинска администрация и всички, които искат да наблюдават територията-частни лица и природозащитни организации, туристи и други. Информацията от камерите за видеонаблюдение ще е от голямо значение за локализиране местоположението на пожара и ориентиране на размера, скоростта и посоката на разпространението му. Метеорологична система ще измерва и доставя информация за атмосферно налягане, температура, сила и посока на вятъра, валежи и други измерени характеристики на моментното състояние на метеорологичната обстановка, а също и прогноза за 12-24 часа. Атмосферното налягане в относително или абсолютно отчитане в обсега на наблюдаваната територия, които са важни за определяне посоката на разпространяване на пожарите и определяне подходът за тяхното потушаван. Данните от метеорологичната станция ще могат да се ползват не само от институциите, но и от туристите, които имат намерение да правят походи в района. Достъп до камерите за наблюдение и данните от метеорологичната станция ще имат всички, които имат достъп до интернет. Така обхватът на наблюдаващите територията ще е неограничен и случайно влязъл посетител в сайта може да види и съобщи за пожар.