Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Четвърто допълнително споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

19 Nov 2021 Новини | Comments Off
Четвърто допълнително споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

На 03.09.2021 година председателят на СНЦ МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе, госпожа Велика Кузмова, присъства на официално събитие по повод връчване на Заповед РД 09-866 от 18.08.2021 година, подписана от господин Георги Събев- зам.министър  и ръководител на УО на ПРСР към МЗХГ за утвърждаване на нов финансов план на Стратегията за ВОМР на Сдружението.

Промяната е на основание на чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ,  Заповед РД09-544/03.06.2021г. на министъра на МЗХГ и Заявление от 16.06.2021 г. на Сдружение МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе, внесено след проведено обществено обсъждане и заседание на Колективния върховен орган на Сдружението на 14.05.2021година.

Разпределението на допълнителните средства в размер на 796 000,00 лв са в следните три мерки от СВОМР:

  • в подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрапа на  неземеделски дейности“ – 303 000 лв
  • в подмярка 7.2    „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 126 000 лв.
  • в подмярка 7.5   „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих,туристическа инфраструктура” – 370 000 лв.

На 03.11.2021 година изпълнителният директор на Сдружението, госпожа Иванка Талева, подписа и четвъртото допълнително споразумение от началото на изпълнението на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-144 от 21.10.2016 година.

В одобрената стратегия за ВОМР се правят следните изменения:

1. В раздел 5 „Описание на мерките, подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в т.5 Финансови параметри на проектите „Минимална стойност на допустимите разходи от 50 000 евро се изменя на  5 000 евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 евро си остава същата“

2. В раздел 5 „Описание на мерките ,подмярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ т.5 Финансови параметри на проектите „Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта  от 50 000 евро се изменя на  200 000 евро и т.6 Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ “За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%“ се изменя така т.6 Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ “За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;.

3. В раздел 5 „Описание на мерките ,подмярка  6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ т.5 Финансови параметри на проектите „Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта  от 200 000 евро се изменя на 75 000 евро“.

 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: БЮДЖЕТА Е УВЕЛИЧЕН НА 2 754 825 ЛЕВА.

Правят се изменения и в Раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“, както за цялостното прилагане на СВОМР, така и в мерките с увеличен ресурс в нея.

 

На 11.11.2021година Управителният съвет на МИГ Преспа на свое заседание одобри и индикативен график за прием на проектни предложения за 2022 година, а той е както следва:

  • по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, за която има остатъчен ресурс от предишен прием  приемът да бъде януари- декември 2022 година
  • по подмярка 7.5“ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, за която има увеличен финансов ресурс  приемът да бъде януари-август 2022 година
  •  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, за която има увеличен финансов ресурс приемът  да бъде юли-декември 2022 година.

По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“/ако остане финансов ресурс по подмярката след разглеждане на проектните предложения от ДФЗ-РА/ приемът  да бъде септември-декември 2022 година.