Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ И ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

20 Oct 2021 Новини | Comments Off
ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ  И ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Административният договор BG06RDNP001-19.091-0001 е подписан на 05.05.2020г.

Наименованието на проекта е „“Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

Стойността на договора е 213 504,65лв. и по него са извършени следните дейности:

  • “Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив” – Улично платно
  • “Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив” – Тротоар
  • “Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив” – част Електро

Предстои внасяне на заявка за окончателно плащане.

Пожелаваме на жителите и гостите на Община Лъки със здраве да се радват на подобренията по благоустрояването на уличната мрежа в града!