Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

13 Oct 2021 Новини | Comments Off
Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Със Заповед № 03 – РД/2817 от 31.08.2021 г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ Боряна Алексова бе одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.469 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.469-0001 „Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, община Лъки” на кандидат Община Лъки.

На 12.10.2021 година е подписан и административния договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01

Общият размер на одобрените разходи и одобрената субсидия по проекта е в размер на  135 221,34лв без вкл. ДДС.

Като цялостна политика, провеждана от местната власт е обновяване и изграждане на нова подземна /ВиК/ и надземна /пътища и тротоари/ инфраструктура в селата от община Лъки, и създаване на поминък на населението, чрез развитието на туризма в населени места с обновена инфрасруктура. Поради тази причина, а и с цел привличане и завръщане на младото поколение в селото, по проект се предвижда реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, по одобрен технически проект. Изборът да бъдат ремонтирани тротоарите на тази улица не е случаен тъй като: – през 2019 година в изпълнение на инвестиционната програма на ВиК – Пловдив се направи основен ремонт и подмяна на ВиК инсталацията; – тази улица е гъсто населена; – тротоарите са в много лошо състояние и на места липсват; – от тази улица туристите създават първото си впечатление за селото, защото “посреща” и “изпраща” туристите и местното население. С реализацията на проекта ще се промени обликът на с. Белица и то ще се превърне в предпочитано място за отдих, бизнес и живеене.