Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Заповед за увеличаване на финансов ресурс за проектни предложения

13 Sep 2021 Новини | Comments Off
Заповед за увеличаване на финансов ресурс за проектни предложения

На 03.09.2021 година председателят на СНЦ МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе, госпожа Велика Кузмова, присъства на официално събитие по повод връчване на Заповед РД 09-866 от 18.08.2021 година, подписана от господин Георги Събев- зам.министър на МЗХГ и ръководител на УО на ПРСР за утвърждаване на нов финансов план на Стратегията за ВОМР на Сдружението.

Промяната е на основание на чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ,  Заповед РД09-544/03.06.2021г. на министъра на МЗХГ и Заявление от 16.06.2021 г. на Сдружение МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе,внесено след проведено обществено обсъждане и заседание на Колективния върховен орган на сдружението на 14.05.2021година.

В заявлението си разпределението на допълнителните средства в размер на 796 000,00 лв са в следните три мерки от СВОМР:

  • в подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрапа на  неземеделски дейности“ – 303 000 лв
  • в подмярка 7.2    „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 126 000 лв.
  • в подмярка 7.5   „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих,туристическа инфраструктура” – 370 000 лв.

Предстои подписване на  четвърто допълнително споразумение от началото на изпълнението на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-144 от 21.10.2016 година.