Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА -ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ“

29 Apr 2021 Обществено обсъждане | Comments Off
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА -ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ“

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

местна власт, земеделски стопани, микропредприятия, малки и средни фирми,

НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Правителството на Република България одобри единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. С изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн.лв. по подхода Водено от общностите местно развитие.Средствата ще се използват през преходния период 2021-2020г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на 64 местни инициативни групи,една от които е и Местна инициативна група Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе. С промените се предвижда увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с 799 000,00 лв. публични средства  и изпълнение до юни 2025 година.