Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Община Чепеларе подписа ВТОРИ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

20 Apr 2021 Новини | Comments Off
Община Чепеларе подписа ВТОРИ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

На 16.04.2021 година Кметът на община Чепеларе господин Боран Хаджиев  подписа административния договор № BG06RDNP001-19.287-0002-C01 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Наименованието на одобрения проект е „Да съхраним традициите в Община Чепеларе“. Сключеният административен договор е на стойност  24 340,00 лв.

Проектното предложение е насочено към опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на територията на Община Чепеларе. Целевите групи, към които е насочен проектът, включват членовете на Общинската организация на съюза на инвалидите в България, гр. Чепеларе, жителите и гостите на града. „Самодейна група за автентичен фолклор „Заедно можем повече“ към Общинска организация на Съюза на инвалидите в България, гр. Чепеларе участва в редица събития за опазване, съхранение и популяризиране на българският фолклор и традиции, като част от българското културно наследство. Сценичните им изяви изискват съставите да бъдат облечени в традиционни народни носии, които са неразделна част от фолклора на населението, съпътстващо всяко фолклорно изпълнение и поради тази причина те се явяват задължително сценично облекло.

Проектът предвижда: Изработване и закупуване на 14 комплекта „Родопска мъжка носия“  и 15 комплекта „Родопска женска носия“.