Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

13 Apr 2021 Новини | Comments Off
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС от 12.04.2021 г. свиквам Общо събрание на сдружението на 14.05.2021 г. от 09.30 часа в в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в град Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ 25 В при следния дневен ред:

 

  1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе“
  2. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 10.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

 

 

Управителен съвет

на Сдружение Местна инициативна група „Преспа“ –

общини Баните, Лъки и Чепеларе