Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2

25 Mar 2021 Новини | Comments Off
Трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2

На 23.02.2021 година Кметът на община Чепеларе господин Боран Хаджиев  подписа административния договор № BG06RDNP001-19.091-0003-C01 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Наименованието на одобрения проект е „Рехабилитация на улица “Никола Чичовски”, от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. Чепеларе

Сключеният административен договор № BG06RDNP001-19.091-0003-C01 е на стойност 206 992,24 лв.

В проектното предложение се предвижда извършване на реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Чепеларе:

- Улица “Никола Чичовски” от о.т. 89 до о.т. 357 – гр. Чепеларе;

- Улица “Ирландия” – гр. Чепеларе.

Реализацията на проекта ще намали рисковете от пътнотранспортни произшествия, ще улесни работата на полиция, пожарна и бърза помощ, сметосъбиране и извозване на отпадъците, както и дейността по поддържане на чистота на населеното място.

Проектът предвижда и извършване на съпътстващи дейности, като упражняване на авторски надзор, строителен надзор и управление на проекта. Настоящия проект си поставя за основна цел постигането на балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура на територията на Община Чепеларе.