Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

22 Jan 2021 Новини | Comments Off
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 21.01.2021 г., Управителният съвет на МИГ „ПРЕСПА”, свиква  Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 24.02.2021 г., от 09.30 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в град Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ 25 В при следния дневен ред:

 

  1. Регистрация на присъстващите, избор на председател, секретар  и преброител на ОС
  2. Освобождаване  и приемане на членове на ОС
  3. Избор на нов Управителен съвет
  4. Приемане на годишен доклад  по мярка 19.2 и мярка 19.4 за дейността на МИГ „Преспа” през 2020г.
  5. Приемане на годишен финансов отчет на МИГ”Преспа” за 2020г.
  6. Приемане на бюджет за 2021 год.
  7. Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие
  8. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 10.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

 

 

Управителен съвет

на Сдружение Местна инициативна група „Преспа“ –

общини Баните, Лъки и Чепеларе