Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.6

03 Sep 2020 Новини | Comments Off
Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.6

118761611_3568183779883025_8017107997700135074_n

На 01.09.2020 година бе подписан административния договор № BG06RDNP001-19.198-0002-C01 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите” от Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе.

Проектното предложение е  с наименование  „Преоборудване на цех за дървопреработване в УПИ V-4, кв. 2 по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе на кандидат „Йола ЕООД”, град Чепеларе.

Общият размер на одобрените разходи   е 390 182,10 лв  без вкл. ДДС , а одобрената субсидия е в размер на 195 091,05 лв без вкл. ДДС. Интензитетът  на помощта е 50% от одобрените разходи по проекта.

Инвестиционният проект е в съответствие с основната цел на СВОМР и по -конкретно подмярка 8.6 МИГ ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, а именно запазване на многофункционалността и конкурентоспособността на дружества осъществяващи дейност в подпомаганата с безвъзмездна финансова помощ сфера, ведно с продължаващо устойчиво управление. Може да се заяви, че с изпълнението на инвестиционният проект „Йола“ ЕООД ще постигне следните индивидуални цели:

- модернизиране на извършваните дейности в производствения цех;

- намаляване на производствените загуби и ресурсния брак следствие от нарастващата механизация, позволяваща да се използва пълноценно и в максимален обем

- за нуждите на крайните продукти

– постъпващата иглолистна и широколистна дървесина;

- подобряване на качеството на произвежданата продукция с въвеждането в експлоатация на новата едновалова окрайчваща машина MPA;

- създаване на устойчива заетост в сектора чрез разкриването на нови 6 работни места;

- подобряване на финансовите резултати на дружеството следствие на реализирани икономики от мащаба; – запазване и развитие на ресурсите, създаващи поминък.