Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Допълнително споразумение 2020 година

19 Aug 2020 Новини | Comments Off
Допълнително споразумение 2020 година

На 27.07.2020 година между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони и Сдружение “Местна инициативна група Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе бе подписано Допълнително споразумение към Споразумение РД 50-144 от 26.10.2016 година.

Промените са на основание чл.10, ал.1 и 2 от Споразумение № РД 50-144/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. и на решение на общото събрание на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе прието на 12.02.2020 г. и са  както следва:

-  Прехвърляне на  целия финансов ресурс в размер на 19 560,00 лева на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“, целият финансов ресурс в размер на 9 780,00 лева на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и  целия финансов ресурс в размер на 97 790,00 лева  на подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“,както и остатъчен ресурс от предишни два приема по подмярка 8.6„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  към подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Преспа- общини Баните, Лъки и Чепеларе;

-  Индикаторите по подмерки 4.1, 4.1.2 и 8.5 от Стратегията се заличават, като с очаквания допълнителен брой проекти и средства, с които ще бъдат финансирани проектите се увеличават индикаторите по подмярка 7.2;