Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

О Б Я В А За прием на проектни предложения По подмярка 8.3- „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”

12 Aug 2020 Новини | Comments Off
О Б Я В А  За прием на проектни предложения  По подмярка 8.3- „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”

От Стратегията за ВОМР на сдружение

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе,

Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе от проведено заседание на  12.06.2020 г., чл. 62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „ПРЕСПА”

Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”.