Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

11 Aug 2020 Новини | Comments Off
Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

На 10.08.2020г. Кметът на Община Баните- Милен Белчев  подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.091 на  МИГ „Преспа”– по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Наименованието на одобрения проект е Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище “Христо Ботев” село Баните, област Смолян.

Сключеният административен договор № BG06RDNP001-19.091-0002-C01 е на стойност 242 948,00 лв.

Основната цел на проектното предложение е реализация на инвестиции в областта на образователната инфраструктура на територията на община Баните. Образователната мрежа на населените места в селските райони е относително добре развитие, но не е поддържана. Настоящето проектно предложение отговаря на нуждите и потребностите на населението в общината, както по отношение на качеството на образователната мрежа така и по отношение на подобряване на условията на живот в района, а именно постигане на социално-икономическо развитие чрез осигуряване на на съвременна среда за образование на новото поколение, посредством реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда, оборудване в Средно училище”Христо Ботев” село Баните, област Смолян.

Проектът “Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в средно училище “Христо Ботев” село Баните, област Смолян предвижда реконструкция на комбинирано игрално поле за футбол на малко поле и баскетбол, реконструкция на игрално поле за волейбол, реконструкция на игрално поле и подмяна на гимнастическите уреди, ремонт на съществуващи подпорни стени и основата на оградата,монтаж на нова ограда, изграждане и монтаж на осветление за игралните полета, подмяна на настилка на стълбища и плочник пред училището, доставка и монтаж на съоръжения.