Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

На 08.07.2020 година е подписан административен договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01.

13 Jul 2020 Новини | Comments Off
На 08.07.2020 година е подписан  административен договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01.

Със Заповед № 03 – РД/1398 от 02.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев беше одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.198 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“. Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.198-0001 „Закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян“ на кандидат ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ “ЧИФЛИКА” с адрес село Стърница, община Баните.

На 08.07.2020 година е подписан  административен договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01.

Общият размер на одобрените разходи   е 119 745,00 лв без вкл. ДДС , а одобрената субсидия е в размер на 59 872,50 лв без вкл. ДДС. Интензитетът  на помощта е 50% от одобрените разходи по проекта.       Проектното предложение предвижда закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян

20200708_102656image