Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе

30 Jun 2020 Новини | Comments Off
Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе

Със Заповед № 03 – РД/1311 от 27.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев бе одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.211 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.211-0001 „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян“ на кандидата Община Баните.

На 29.06.2020 година е подписан и административния договор.

Общият размер на одобрените разходи  и безвъзмездната финансова помощ е в размер на 47 293,00 лв. Проектното предложение предвижда изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян. Пространството ще бъде облагородено и обновено чрез доставка и монтаж на уреди за спортна профилактика на открито, подмяна на съществуващата настилка с ударопоглъщаща такава, подмяна на съществуващи съоръжения за безопасност – монтиране на парапет. Пространството и съоръженията за спортна профилактика ще бъдат съобразени с нуждите на хората с увреждания, и ще са достъпни за тях. Планирана е и дейност по изработка, доставка и монтаж на информационни билбордове.

 

20200629_11173320200629_112607