Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 8.3„ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ОТ МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РАЙОНИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

18 Jun 2020 Обществено обсъждане | Comments Off
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 8.3„ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“ ОТ МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ РАЙОНИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Цел на мярката е подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития.

Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в горските територии, класифицирани като такива със среден или висок риск от възникване на пожар.

Всички превантивни дейности срещу горски пожари трябва да са част от утвърден горскостопански план или програма или лесоустройствения проект, план или програма и/или от годишен план за защита на горските територии от пожари. В случаите на превантивни дейности срещу болести и вредители, дейностите за ограничаване на възможното бедствие трябва да бъдат одобрени с решение на Националната комисия по лесозащита.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 350,00лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 100 000 евро.

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ: 117 350,00лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 26.06.2020г. (включително) на следната електронна поща:  www.migprespa.com

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.