Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Първи подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

07 May 2020 Новини | Comments Off
Първи подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

На 05.05.2020г., председателят на Управителен съвет на сдружение МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе-Ваня Куцева и Кмета на Община Лъки – инж. Валентин Симеонов, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.091 МИГ „Преспа”– подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването ,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Наименованието на одобрения проект е „“Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

Сключеният договор е на стойност 213 504,65лв. и предвижда:

o    ”Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив” – Улично платно

o    ”Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив” – Тротоар

o    ”Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. “Възраждане” в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив” – част Електро

image-0-02-05-d4a9b8793f82ecdefe8c59ff81866608d25892e3ff38522b4102c0fb5d364f22-Vimage-0-02-05-3f2ecc15643778cdc2e1b0d0302d1ecf8bf58f39d03ffac0ed3fc38362d0e4d0-V