Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“

12 Feb 2020 Новини | Comments Off
ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“

от 

Стратегията за ВОМР на сдружение 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе,

Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

На основание Протокол от проведено заседание на Общо събрание от 11.05.2018г., Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе от заседание проведено на 15.05.2019 и протокол от 30.08.2019 година, чл. 62,т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе