Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

08 Jan 2020 Новини | Comments Off
П О К А Н А  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 28.11.2019 г., Управителният съвет на МИГ „ПРЕСПА”, свиква Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 12.02.2020 г., от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Чепеларе на ул. „Беломорска“ 44Б, при следния дневен ред:

1.Регистрация на присъстващите, избор на председател, секретар и преброител на ОС

2.Приемане на годишен доклад за дейността на МИГ „Преспа” през 2019 г.

3.Приемане на годишен финансов отчет на МИГ”Преспа” за 2019 г.

4.Приемане на бюджет за 2020 год.

5.Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ „Преспа”

6.Други

При липса на кворум, на основание чл. 28 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред, ще са на разположение на членовете на Сдружението в офиса на МИГ,,Преспа‘‘.

Адресът на офиса е: гр.Чепеларе, ул.”Йордан Данчев” 1

 

Управителен съвет

на Сдружение Местна инициативна група „Преспа“ –

общини Баните, Лъки и Чепеларе