Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 6.4.1- „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

20 Dec 2019 Новини | Comments Off
ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 6.4.1- „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ”  от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе от заседание проведено на 15.05.2019г., чл. 62,т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе

Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1