Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Какво представлява Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

07 Apr 2015 Новини | Comments Off
Какво представлява Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

То е еквивалент на Местната инициативна група и ще прилага подхода ,,Лидер’’ в новия програмен период на ПРСР 2014-2020 при нови условия и правила. Кои са новостите в бъдещия период:

  • Предлага се финансирането да е многофондово или само от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, според нуждите и желанието на местната общност за развитие на териториите. Останалите фондове, които могат да финансират изпълнението на Стратегиите са европейският фонд за регионално развитие, европейският социален фонд и европейският фонд за морско дело и рибарство. При избор на многофондово финансиране мога да бъдат включени мерки и от различните програми, финансирани по тези фондове като ОПРР (Оперативна програма за регионално развитие), ПРЧР (Програма за развитие на човешките ресурси),ОПНОИР (Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж), ОПОС(Оперативна програма ,,Околна среда’’,ОПИК (Оперативна програма ,,Иновации и конкурентоспособност’’), ПМДР (Програма за морско дело и рибарство), както и приложимите европейски регламенти към тези програми. За изпълнение на многофондовото финансиране ще отговаря Комитет за координация на многофондовото прилагане на ВОМР (включва представители на всички програми, участващи във ВОМР, ДФЗ-РА, социално-икономическите партньори, други заинтересовани страни).Комитетът ще гарантира координацията между различните фондове, ще разглежда и ще взима решения, свързани с многофондовото прилагане на подхода.
  • Процентът на финансиране от европейските фондове:

От ПРСР: за местните инициативни групи с население до 15 000 жители (включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, а за групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 1 500 000 евро.

От ОПРЧР: в размер до левовата равностойност на 760 000 евро.

От ОПНОИР: в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

От ОПИК: в размер до левовата равностойност на 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия до 15 000 жители; в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия от 15 000 до 45 000 жители; в размер до левовата равностойност на 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия над 45 000 жители.

От ОПОС: максималният размер на финансиране на стратегия по програмата се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат дейности в тях. Максималният размер на средствата, необходими за изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, е 60 евро за 1 хектар. По изключение, разходите за хектар могат да надвишават посочената стойност с представяне на детайлна обосновка.

Максимален размер на публичния принос за проект към СМР:

По ПРСР, ПМДР, ОПРЧР и ОПНОИР: левовата равностойност на 200 000 евро

По ОПОС: равностойността на 60 евро за хектар за консервационни дейности, финансирани от ОПОС. По изключение, разходите за хектар могат да надвишават посочената стойност с представяне на детайлна обосновка.

По ОПИК: ще се определя от УО преди отваряне на всеки прием.

  • Подбор и одобрение на проекти към СМР:

МИГ извършва предварителен подбор/оценка (в зависимост от източника за финансиране на проекта) на проектните предложения, а оценката и одобрението на проектните предложения се осъществява от УО на съответната програма.

Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се взима от УО на съответната програма и от РА – за проекти по ПРСР.

  • Възможност за изготвяне и внасяне на интегрирани проекти към СМР на МИГ:

Интегрираното проектно предложение ще включва цели и дейности, залегнали в мерките от различни оперативни програми, включени в Стратегията за местно развитие (в случай на многофондово финансиране)

Интегрирано проектно предложение се подава пред МИГ по електронен път, като МИГ осигурява достъп до постъпилите проектни предложения и на УО на програмите, по които се подава проектното предложение.

МИГ извършва предварителната оценка на интегрираните проектни предложения като проверява съответствието на съответното интегрирано проектно предложение със специфичните цели и правилата за допустимост по всяка от оперативните програми, по които се отпуска финансирането.

Последваща оценка на интегрирано проектно предложение се извършва от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.

  • Изисквания за прилагане на подхода ,,Лидер’’ чрез ВОМР

*Ще се прилага само на територията на селски райони при подкрепа от ЕЗФРСР

*Подходът няма да се прилага в рамките на градовете, подпомагани от ОПРР по линия на устойчивото градско развитие.

*Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.

*Целевата територия да обхваща население между 10 000 и 150 000 жители (За местните инициативни групи с население до 15 000 жители (включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, а за групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 1 500 000 евро. ,от ОПРЧР: в размер до левовата равностойност на 760 000 евро, от ОПНОИР: в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

*Липса на припокриване на една и съща територия от различни МИГ;

*Кохерентност на територията;

*Партньорство между общините, частния сектор и гражданските организации на целевата територия, като никоя от групите не представлява повече от 49% от имащите право на глас в общото събрание;

*Наличие на доказателства за проведени действия по формиране на публично-частното партньорство и осигурчващи представеност;

*Съдържанието на СМР да е в съответствие с член 33 на Регламент 1303/2013.

  • Изисквания към бенефициентите и проектите към Стратегия за местно развитие:

*Местни заинтересовани лица с проекти към стратегията, в т.ч. МИГ;

*Бенефициентите по подмярката са с постоянен адрес или седалище на територията на МИГ;

*Проектите се изпълняват на територията на МИГ;

*Проектите трябва да бъдат съответствие с приоритетите на ВОМР, Регламент (EC) № 1305/2013 г. и да допринасят за постигането на целите на СМР.