Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Новини  // Разглеждащи мнения в Новини

01 Dec Новини | Comments Off

ГРАФИК За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,събития,семинари, обучения и други мероприятия през 2021 г.. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ГРАФИК За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,събития,семинари, обучения и други мероприятия през 2021 г.. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Прочетете повече ...

19 Nov Новини | Comments Off

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Прочетете повече ...

19 Nov Новини | Comments Off

Четвърто допълнително споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

Четвърто допълнително споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

На 03.09.2021 година председателят на СНЦ МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе, госпожа Велика Кузмова, присъства на официално събитие по повод връчване на Заповед РД 09-866 от 18.08.2021 година, подписана от господин Георги Събев- зам.министър  и ръководител на УО на ПРСР към МЗХГ за утвърждаване на нов финансов план на Стратегията за ВОМР на Сдружението. Промяната […]

Прочетете повече ...

20 Oct Новини | Comments Off

ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ И ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ  И ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Административният договор BG06RDNP001-19.091-0001 е подписан на 05.05.2020г. Наименованието на проекта е „“Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки […]

Прочетете повече ...

13 Oct Новини | Comments Off

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Четвърти подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 7.2“Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Със Заповед № 03 – РД/2817 от 31.08.2021 г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ Боряна Алексова бе одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.469 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.Със заповедта е разгледано […]

Прочетете повече ...