Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Новини  // Разглеждащи мнения в Новини

16 Feb Новини | Comments Off

Първи одобрени проектни предложения и по подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Първи одобрени проектни предложения и по подмярка 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Със Заповед № 03-090-РД/2 от 12.01.2022 година на Зам.изпълнителния директор на ДФ Земеделие, госпожа Боряна Алексова, е одобрено проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-19.206-008 в ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.206. Проектното предложение е на кандидат „Труд и безопасност“ ЕООД  и е с наименование „Разнообразяване услугите на СТМ  “Труд и безопасност” ЕООД“. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е […]

Прочетете повече ...

06 Jan Новини | Comments Off

Подмярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Подмярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Прочетете повече ...

05 Jan Новини | Comments Off

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития“

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,природни бедствия и катастрофични събития“

Одобрена е проведената процедура BG06RDNP001-19.366 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития ” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“.Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.366-0001 „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична […]

Прочетете повече ...

01 Dec Новини | Comments Off

ГРАФИК За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,събития,семинари, обучения и други мероприятия през 2021 г.. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ГРАФИК За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,събития,семинари, обучения и други мероприятия през 2021 г.. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Прочетете повече ...

19 Nov Новини | Comments Off

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Прочетете повече ...